بایگانی: آسایشگاه جانبازهای قطع نخاعی

کسی تو را ز من نمی‌خرد ای دل

سهیلا ملکی
یه آقایی روی ویلچر بهم نزدیک شد و گفت شما هم با اینها اومدید؟ و چرا اومدید؟ گفتم قراره داستان بنویسیم و این صحبتها . یهو انگار خیلی خوشحال شد و شروع کرد از خودش گفتن ، حدودا 50 ساله بود و فکر کنم 90 درصدی جانبازی داشت تمام بدنش پر از ترکش بود و قدرت کنترل دفعش روهم نداشت . یک بار ازدواج کرده بود و چند سال بعدش جدا شده بود و اومده بود آسایشگاه . عاشق فلسفه بود و میگفت خیلی فلسفه ی غرب مطالعه میکنه و راجع به چند نظریه شروع کرد به صحبت کردن.
کسی تو را ز من نمی‌خرد ای دل سهیلا ملکی  سال ٨٧- ٨٨ یعنی وقتی ٢٢-٢٣ ساله بودم به یک کلاس داستان نویسی می رفتم. یک روز قرار شد از طرف کلاس، ما رو به آسایشگاه جانبازای قطع نخاعی ببرن و ما از خاطرات و حرفهای اونها الهام بگیریم و یه داستان در اون حوزه […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=PHPNdnTNwa450Xw8ghHvp3Xl6oH6c6HZmwtg5yWC2BeWCLx%2Fw8kuVrDYzPgNFv1Lc6DbeV0FMqeFcJ8yM0BZHg%3D%3D&prvtof=ZaK0OJ1bPG4L1%2B6uRo6%2BV0ToOObgYOAoDP3Gl8dIzv4%3D&poru=yy6Bjmgizdh9U3V8AGN%2FLKjIfYee6uCQUUYXSEgn%2BNSjuQMF2RWSG8s07FMCfqMFQrw7U%2BwwbFGm5krBWg5q%2Fw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>