بایگانی: آلبرکامو

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=lQyazK3n0WKe7ZngeEe9XHyyiCcFuH3e7DSmQdi%2BLaNxfaXD1FLlopuPZ2GA%2F4lpW438A21aBVK33SQYKGc7xA%3D%3D&prvtof=J4SY3mHQT%2Bsm0TmLwHdFmo0jKF%2BCldzwOGO4ePZ4phE%3D&poru=f6A%2FawTT50TfG0Y8SMndRyPdzJFCoAPdv%2FqLht6KC2RFGAK1NHUY8D1GsS3QavTX%2FoWseXiXf13azmId8BoFRg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>