بایگانی: آژیر

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=sg8o6U5%2BBjD%2BXQGChPGDYXhqAj8c3dSL7%2FM4h3%2BAALqoJMxZvwT4o%2B0HZl%2FeJjdHZmBLz1F3vudW%2BdpnlxPcGQ%3D%3D&prvtof=OnvuEFH3cfoRhD6rRUc9A30EEMxhBd18SruwRpY%2FLN4%3D&poru=IkrZW6hIWqy1npUBYvuXKV5aCN30orJYOX09HNLk0cg9juqxmaBhQIYov4SpsMwTv4C4yizB5z7Wh4v3tJVUxA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>