بایگانی: اجباری کردن حجاب

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=uDkhhReWe7LpucQIqI9QnApd2SaLrjUnoTaJsyqqkQ2zggqSAgO0B5j0kkfPPggd2w50vQ7iG94KTRiiSM%2FW8g%3D%3D&prvtof=sjxNpcpScL7jbGzX0Yl%2BqmoOnsqzRoZeBECsSZIKK0A%3D&poru=hBGG5WZHwRzuYx89UpnuDdTVHoLMBLaY3QrgPzcGOAwDbfT0DikP2aXuA0VRlsHAs%2Bz0%2Bvpk%2Bjjb6pOA5M%2B8ww%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>