بایگانی: ارابه ران مردگان

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=135Vy%2FCepQGYD69K9sUnB1L%2FpwHeIDV%2F6LCoAvYRSzkigeODqGkscIHkd7vxHr4Q%2BX4uhNJnxHPOODf8TvuosQ%3D%3D&prvtof=CdcdOLCnYEwsvvWz%2BLpRysFBunvrkgRGNFaeQ2Zslyo%3D&poru=bl%2FlqQsPBjKBnrFCiG4jz0LxcRFd5%2BJhL2Z2L6ZgazV1b06%2F21WhnVFcCvEkBmyS4PaFPEfd7Q8PfE8Yfspkag%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>