بایگانی: استبداد دینی

تلاش برای رهایی از استبداد دینی

نگاهی به کتاب «آستانه تجدد: در شرح تنبیه الامه و تنزیه الملّه» نوشته داود فیرحی
روح‌الله سپندارند: انقلاب مشروطه از آن دست رویدادهای تاریخ معاصر ایران است که فصل تازه‌ای در ساحت سیاسی و اجتماعی این کشور گشود به طوری که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی پس از آن، هر یک متأثر از این رویداد یا پیامدهای آن بود. با این حال آنچه در قرائت رسمی سال‌های پس از انقلاب […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=d7IxLxqfm%2Fr072ddvhTeQw%2FAf3trZEUsj56vg1T8kGdJY2X4Cnmh5axxei460k1lP0r%2BTb1QD0fDRmZlZ0ONZQ%3D%3D&prvtof=Sy%2FdEVb3cqdzenbRRxscqffLq6oIoViltwJN0FrqlX4%3D&poru=PMtFfwDasLpPA7DTzqaxOaA8TgG1ywj76p9K5ExE0N9yqJjIKYnObhVcChCIfazX0LaLYHsKT1rN1S3kym1prQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>