بایگانی: اسپانیا

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=OQiYtjPqXatkuGc4N9kyTurRCnEInj4Sf76RlipP63feEE3Xnpz4qUMOSM1GetKuwNzmaKWnT2aPr%2FYvc11CGw%3D%3D&prvtof=Q80lC9kyW6fguy9GTazOknRfgRtRkMJ0STvTIdzK1LA%3D&poru=b2E8iDvo3LKVl%2FqSN8I6N1eYxodtO5XxldhmcXsKBSfs%2BBPx951l2VKYIV2DkKDcg08%2F3RuP6KrXFzTQKArrvg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>