بایگانی: اقلیت دستچین شده

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=8Z4WG8oWlEdD2naKLISUU8wqZTxl14Plnk%2FQ6cRyNegjxdJozRutp1KTaja3fKy0auqasoPkGeaKO5kmm04GcA%3D%3D&prvtof=592vKwd4IjSkd%2FO6%2FGu1GzV9o28wAVzKyFGqiRU2LpY%3D&poru=JYVAxE6UXV5g3IljL7wAvLKma36T9Gtv4qbBmif7e5Ok2W%2FAqsNBjVK6kFEvMELxCffp79p0iVGqbh4iCBVaLA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>