بایگانی: امین صلح ها

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=OqwDr809guA26W7Pi5ebgK9NwhsZFBrqy2c2u1sR64VCviROxgySDXjB8PXvCZbjGBuZzUQ2VovcX1N%2B1QsdhA%3D%3D&prvtof=ijnZCGu88AuqNqWkaNdS3inVGgfSIrG0xzmJUwy%2BPcg%3D&poru=wmYiiaVZPEk6A21Uyqg1gSvBL8xqXtLvwsTMqs8DU3YxSoc7dvp321X5v4ZR4vd5TvT2y1geH1uhNElv41u2yQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>