بایگانی: باتلاق سیاسی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=331JQu%2Bkd%2F0t0819S9aGG5MZ%2FbZp3k5pUcfXteTOj16a3yTU64K5il3y6m6c3cyWH4Xqe6OMhGbv4646wC6XqA%3D%3D&prvtof=Gva4jwYTrsZEH6AW%2BDRlSSA9M67T4%2F1%2Bw5yeCjkWF7U%3D&poru=C1GGfwQpsRhGCbiFK0KWiS6SeYmTdKeS8a0Mf4JrZWQERf1tgniBIwp8duGoJQkJJ52Grfuh%2B9HHIOUrIW8t5Q%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>