بایگانی: بلاد اسلامی

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=PITbUUV%2FOi9SSQHKMjN%2Frc2C%2BNU82y8M1wkRvnEdCs6N4qrKPNNWa1yMH9GR0SIT9IcL0c2SyZ8S8fQkCNp6qQ%3D%3D&prvtof=rra1hRlSIeEeD0APcAKrLfx8KhO8sVOiQtVpKgyZ%2BoE%3D&poru=WtN0OAs3%2Bt%2FNH6hORbcsKGCCgCvU4iseVFWgv7mypDFKR6lIkf6tSJo99eCcWqrpv0juowtZeQ%2BaQuGS0n8J8g%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>