بایگانی: بیروت

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=FR8hTP2b7Qe%2B3gnhbAflQzitV5LXWLmTQUFa0EJgP8GAsRAoNZKdPW1fDSdsbJO3jUHSblNnzo2Xl%2BKs3%2BrLDg%3D%3D&prvtof=zb5yu7DooJwOxRDJa7hG4FETNd7JUFy9MQUI%2Bykf7CM%3D&poru=9eKel%2FYnvqkGg0RPb3mUEmhuOA8zKF7pYoyg6K3hxOgOHHYIL%2BuVjZqVMOmKjjHYmX3lA5GDXlmOGJdFrezT%2Bg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>