بایگانی: توتالیتاریسم کمونیسم

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Y8gULUKoNGuYA%2BnRQY7eGlJ4dQ6CLeuN3rG6RuDZv9SJTrKzA2%2FZboC0WR37ADo7el4iTA02pOS7xZ%2Fo8B2vLQ%3D%3D&prvtof=Xo%2BgdKFu8J0N%2Fuh%2B8HCKarVAOjJJ%2FSpGG7uUVzpazs4%3D&poru=cSyDUyYkJvxoyQ753QWx6NcTXctGccdzJNe8CVTi0m0FH01kpg%2B2UFhn8Bm6X24qVDcMCt2wVPmE6FRDTonT%2BA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>