بایگانی: توفان

حکایت برف سرخ

سپهر سرند
حکایت برف سرخ؛   آخرین تماس ناتمام… – " بالای قله دما ۱۵ درجه زیر صفر است، بوران و کولاک امان بریده ست، – مهمات تمام شده است – بچه ها… "  
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=d%2BFWtClbCk7o9Vgyo1WZw2iiYyM%2FmGwUOI%2FfsQpL4%2F2HKQOClqaz%2FT1AIk9%2FdQgLNWsI4EfaHvhoTHAIwYNbJQ%3D%3D&prvtof=IMPrREiwY9XWJ4ZdbyryH4USg2LJeRLBMYODxf18rRA%3D&poru=o5qJJd319qARvgBrUhek28skyLYi5AeA3EjSYoTwm1cqsJgKJq3q9Fsbl2ncmkLzCuD4r46mqThEDwwQG2B0cA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>