بایگانی: جباریت

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Dywxui7CsrPbnIygCoX%2B%2FWQhG4WgiRhsREMFbcyIZ0TLBFn3QI1CRyxrVWn8O%2BxOIjinEyQYSPDWA8StNE%2FX6Q%3D%3D&prvtof=FWY%2BpwXFR5WRh9l5s8juKaJ%2Fl1%2Fv81Ep4Lf2y5LqMpI%3D&poru=hHhgXyAcGnu92gPJeWQLbV1AXdsp5DAyW1%2F1EFSwdi4enYfWcbMu5LA264Lku%2Bl2pbwnmi%2FqgROOCzzJz0tDzg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>