بایگانی: جمهوری اسلامی

حرکت های عدالت طلبانه در ایران

سیدعلیرضا بهشتی

این یادداشت در جدیدترین شماره فصلنامه پویه با عنوان:
"گستره محدود نظریه های عدالت توزیعی: نگاهی به نقد آیریس یانگ و پیامدهای آن برای حرکت های عدالت طلبانه در ایران"
منتشر شده است. بنا به اهمیت موضوع مطرح شده در یادداشت "درنگ" به عنوان دیدگاه اقدام به بازنشر مطلب کرد.
بازخوانی و نقد و بررسی این یادداشت منظری نو - و با ذکر قید احتیاط - و جدید در مباحث اجتماعی در ایران به دست می دهد.
حرکت های عدالت طلبانه در ایران سیدعلیرضا بهشتی از زمان اولین تماس‌های جامعه ایرانی با دنیای متجدد تاکنون و در پی تلاش برای خروج از عقب ماندگی و دستیابی به پیشرفت، مطالبه ملی عدالتخواهی در کنار آزادیخواهی و استقلال طلبی، به عنوان راهکارهای رسیدن به جامعه ای توسعه یافته مطرح شده است. درست است که […]

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=FJ69H6icIvteOiQMJRz1qHPyIAhRYvw%2FXYKAazuy4y%2B6DJDik%2Bt1VHEf9Luo7IjlH%2FFHdj%2Fy8hAPoYlzhRHJCw%3D%3D&prvtof=t8ixMKGqz8dkd0sraz2%2BSFgjM4EB5rPzYkRU7esFt1I%3D&poru=izwLWF43jLEe3aMHkJ8Uhnnl%2FYy1Br3OiNBtvSqgUtjIAi8Xl%2B8x6GXZtA6yp8iJRvb6WCwhzoTheVXga1SmfA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>