بایگانی: حجاب حجاب بانوان

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=nGkKx0O4DIXvLDFMMlN2ICIAa0qyBBvwyFc6IkfYYeWkLb5lnjOrKjADajRgNy0mKg0XxhyXZ5%2BfVTTYDh6fAQ%3D%3D&prvtof=m7AF5fLaCuwQmgFch3qAzQRcNJ1v56SLKBwqTvd31pw%3D&poru=Xu8ERMStunKSmmwrSCkKtbGX4Np%2FBFdpxocSf5GwRq2pQdUOVSI8z0CbPDgQ1Zzcvr47zRf%2FFd2jA1pyQekRjw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>