بایگانی: حجاب کامل

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=mpVqxjMw8zJL1EyQqllqsplRowwa8TP%2FRfG%2FY087dL0xJ6z%2B0%2F1AWLB3bVNaGRXG4gNoC4VaZYqiakg74I%2BeSQ%3D%3D&prvtof=OvOcY7hAzTlg3eroGmmHl8WTVuyA0%2BPNNoFC84fP8Vo%3D&poru=xk%2BT1hhtsuHCERvzIHT31ZFSWcZgbpCkZX2OrSXdpKRwjpNuAuquE2ly1wHPHTjF3Jb3OajXZq8TqmtuhRMUcA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>