بایگانی: حلق آویز

مرگ برما خوش باد!

یادداشت سردبیر/ میراصغرموسوی
از آن همه که گفتم، قصدم بیان این جمله است، دوران ما دوران طاعون نیست، عصر کوری سفید است. دوران مردن زیر دست و پا، و هلاک شدن از گرسنگی و تشنگی، مردن در معادن، سوختن در پلاسکو، له شدن زیرآوار فروریخته از زلزله، حلق آویز شدن در بند قرنطینه، مردن در جوها و یخ زدن و کارتن پیچ شدن از سرما. سوختن در سانچی، سربریده شدن در مرزها. دوران ما دوران مرگ گروهی و جمعی است... در واقع ما خود مرگیم.
مرگ برما خوش باد! از پلاسکو تا دریای چین   رمان " کوری " حکایت نابینایی سفید است. این نابینایی، کوریِ دوران مدرنیزم است. شکل مدرن و دولت مدرن که ادعای دمکراسی دارد و سالی یک بار انتخابات برگزار می کند، پارلمان و شورا دارد، در واقع ولی قدرت متمرکز در انحصار گروه حاکمان است […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=ln2T2H2qmG%2Fpis9OVeHA6HHPWwrHY9kKGe%2B11sVSnZN781d9qu6LGkMjAzCUXwO%2BjrlxoiQ1uG0FNQpY75dJdw%3D%3D&prvtof=jkotn7TNm7u25FR3BvG8Zd4YHONViZgaymD7ejmA%2FMI%3D&poru=LHOD3BaQdz6Dn6l1jUQI7oqEyVZO3iI79Enzmb8s7utIFYMachj0aSeC5meeMr4Sf8pnevN%2B%2BEuQdi4szA7%2Bmg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>