بایگانی: حکایت برف سرخ

حکایت برف سرخ

سپهر سرند
حکایت برف سرخ؛   آخرین تماس ناتمام… – " بالای قله دما ۱۵ درجه زیر صفر است، بوران و کولاک امان بریده ست، – مهمات تمام شده است – بچه ها… "  
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=R9%2FcBeWwn3adCuDxKmf1T1m1OrSahI3SvBwENyecaggMih2BgEgzyKQog9iIYwfF5iLDlJiyqa09TZmeTFVchw%3D%3D&prvtof=74QZbCB3c5Ibp9kmCkVoCilMYJKSw6F2WLHVolHDQQg%3D&poru=UvSMWhiH4VDoWkJwaaBRg%2B4D58zhllembtY%2F34zA23Supk2LcBpzlXWA9gj%2FOo4cAvg3b1gWQh%2BxArUzy8EsJw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>