بایگانی: خطر

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=4rmxEwIgPYkvDyHgOxQQIlGL26wgqhRKCAcOOJiLqgRMTJIlRy3MxjTE9sn%2FW%2Bn%2FDUkbFvR9m3fCZ4Zir7h2%2Bw%3D%3D&prvtof=QNF524mBslO4LiMCQlwFg9s5ivZg4n49uOfE6zIGuh0%3D&poru=lhkceo7s5MdTkcrL6eQoZBfZSRXDZ8i1AETypqF4vVZ2VgTQODFu%2FIdU6TkpS9uPjvTXaeyzH7DzGY8Ci8AGDQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>