بایگانی: داود فیرحی

تلاش برای رهایی از استبداد دینی

نگاهی به کتاب «آستانه تجدد: در شرح تنبیه الامه و تنزیه الملّه» نوشته داود فیرحی
روح‌الله سپندارند: انقلاب مشروطه از آن دست رویدادهای تاریخ معاصر ایران است که فصل تازه‌ای در ساحت سیاسی و اجتماعی این کشور گشود به طوری که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی پس از آن، هر یک متأثر از این رویداد یا پیامدهای آن بود. با این حال آنچه در قرائت رسمی سال‌های پس از انقلاب […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=3fZ6H10GwURFStv7cwKPn%2F8nIloxtXH5gZUZjzE407r6%2BrmctVuEagu8U%2FA66BSV4prjeGMc0aeV2jfh%2BumssQ%3D%3D&prvtof=puTEq9ps%2FS5isqxHA21BRDfnxOIFunLI3i%2Ba9e6Jxl8%3D&poru=YPhipgUqxkbP3nDjkS9o%2BYyKFOYw75zk4hoAzAR13hdrUo6ojxrIfMDmWjCS%2BPdBBn4hVE7aI6n5N9zEkHiNZw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>