بایگانی: دیه گو

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=oi3Cp56xyprgVwbVMCVTZYK%2Flx5O6aox1RgVc39CUCl0WpvocbWsQCo%2BAd%2F3b9GpjIyx21jzrnRMnnodFot%2BTQ%3D%3D&prvtof=SEc3qWlkG3B282uFvHdNU%2BbJG%2FB50mT2adQDbpfl2fc%3D&poru=jgmbIf593v6jotuXZBlJnTRlHUh28BHR1Kz82pxXKl39O5JV%2FseirfAPw6h1cu5F9QYtU%2BAZhhw6NWPkbnJEYQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>