بایگانی: ربنا

شجریان یا سعید طوسی؛ مسئله این است

این یادداشت قبل از این، درماه رمضان در درنگ منتشر شده است. اکنون بنا به ضرورت اقدام به بازنشر آن کردیم.

درنگ
کاوه میرکاویانی: ماه رمضان امسال هم به نیمه راه رسید و دیگر کسی انتظار شنیده شدن «ربنا»ی شجریان را، از صدا و سیما نخواهد داشت؛ امسال هم کنار سفره‌های افطار ایرانیان، جای خالی‌اش در رسانه‌ای خالی است که نام «ملی» را یدک می‌کشد اما به خواست‌های ملی توجهی ندارد. بی‌جهت هم نیست که گاه و بیگاه […]

شجریان یا سعید طوسی؛ مسئله این است

کاوه میرکاویانی: ماه رمضان امسال هم به نیمه راه رسید و دیگر کسی انتظار شنیده شدن «ربنا»ی شجریان را، از صدا و سیما نخواهد داشت؛ امسال هم کنار سفره‌های افطار ایرانیان، جای خالی‌اش در رسانه‌ای خالی است که نام «ملی» را یدک می‌کشد اما به خواست‌های ملی توجهی ندارد. بی‌جهت هم نیست که گاه و بیگاه […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=i08fn%2FB2jK8njeymWoyiKPx42V6uUamBvAMgAa22AN3ZFIjzDQeYI%2FOWq8dxdO8ctvrioAwkjPY97KvuKs5pqA%3D%3D&prvtof=PlWlbYQSMJDaPFqJVih%2Bq5hckHEWUlLQediRT%2BKpUIA%3D&poru=Tl0w%2FQWQdnGYMD5a570k0HogzR78f5cLZOvWnk3MHB7WH%2BYuAfHD7zb5dEu8yZqDtTK4XEPUlWKm4sSwV6wDfA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>