بایگانی: رذیلت

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=jOhzqpvN%2BtEu1WavbyMTVLqtOJpCTTYkqaWUTWg3s0w3xCk6c16O5fFTfHvxV2FwxLaTpOH1bSRqKSN9PKCVEw%3D%3D&prvtof=Mkm0nOrWzgil8fSiKSfu491mDTDjnz%2BSVQM%2FRBo9u2c%3D&poru=wyvETGq%2FQh8YHzSoXn4SlY18RBke9P46214z2yE8ygi7rhP2lPGj%2B87rWeDYy12DnByWiokrPD3cQl7kTmEGRQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>