بایگانی: رفع حصر

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=rirebLAEy3zNOpUJ9k8LQYmH0Qa75jSEGPRrSevAAvpiv6q9Vz4lh0vQ1CDmeOKjh62nsuvtjIk8cRMIDz6PTg%3D%3D&prvtof=hnJ621STDQam3u0LIh0hsxB65fEQ0yx%2FRKCSrr1yQt4%3D&poru=TgFrrDqmZYOlotTNpWYoqg8q8nnUDsk36HgmCAaJZGFGiosGNIzoC%2F9I%2FXnFD3L1pzZc33FFueN8l8GZqj5oMg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>