بایگانی: رهبری دینی شیعیان لبنان

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=qNVkGZxpBPlnYkAO%2BUnzBnPHXZhFmWxTqxB2g5n9tjtJsCHOyhSiJAu9tX3DaOUIlvnP%2F5YBUWfgR3Bo7mbhLA%3D%3D&prvtof=4978Xb5jeSoIcz2FWL1w9sF9YHah0pqUMi1FTsy8Zb0%3D&poru=HQ3tcE4WRbR4YRQlJJt1hcdtkwDSqdcfTuKt%2FYiiwQ%2B8UKX6aavhHWxir%2B0bZPvdpYU6lugD08isQqjSF5bkMQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>