بایگانی: زنان شهر

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=XhVgbN4QZFTnd19YTqMCGL0KuFyOSHpRXWNPUu3u5f8izg4WqHaG84D5brIAFswQrpXCDSA%2Fw2Qo6X7dmZ3Feg%3D%3D&prvtof=%2FA%2FcMyIKtUK5spRHXgIPnr5Hk1Q5voQfKFVeNVVGG2Q%3D&poru=5MoD9EO8oH8wqead1xBayHpxUZNcnlVl1rOpAbD0Damw4KtSf98Sv3WaVWBgusid717gpR%2BnGcVlrTDUw5VkuA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>