بایگانی: زن قاضی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Nl%2Bijt%2FtuS%2Fd9MNvUopFr5DG3lrJUTAskAc073i6aK6asJ86Fn2DPcuyD6%2Bf%2FkJN4mvgGsMuDOIDRGkwo3bSFg%3D%3D&prvtof=cNlyERmzONOJ8pyvb%2BTQhs0sU4U4iHSeZxVa6uEzLwo%3D&poru=q%2Fh6yDY5wn2RFwagz3tFXnBO%2F5wul9m%2BR2hL6vN%2FF29VUOEpiIgBSArrRavsKCBG%2B3sW%2BDMzhTqpsg0JbCC%2B%2Bw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>