بایگانی: زیستن برای مرگ

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=LsBxLYmqmcrlCbDxY81FilxuZAeeXh04savgMwS0ga%2Bj3lYgHFW2ywA9W20Vb0igXPD3lIs4YeHBzIL3V2ZJzg%3D%3D&prvtof=mB6E5HuO%2FobIOi%2Fx28etJL6A0epHxPKkLBQwakoHvYI%3D&poru=nKsPayBlo75mV20jA8n1stecjQPH2XyhzFoVVutubxSbD7CEryKWM18lAbVYP5Sq2QkRu26HMVesDY7HA1RqCA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>