بایگانی: شهربندان

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=SjXm27Y0DM%2FvTLOY572nDNGKIY63rvdo4o9TpuxuWM1B%2BALmoIZJwdgbFvGqFhdgdOIF0QnmhZA3%2Fm36%2BNmBHA%3D%3D&prvtof=xNf3Wgzlk2LpsBkeOllTZNE1DbGhTpH6W5mOI5FCDBY%3D&poru=T05sHH23zvi8DkBdCeZ0aqmkxWU9acgKAsBimzlTz2Unt4o0AF4Fq5uGZ0%2Fbe%2Fz4WTLCvJLsYo2L%2FXqk2CWzUA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>