بایگانی: شورا

مرگ برما خوش باد!

یادداشت سردبیر/ میراصغرموسوی
از آن همه که گفتم، قصدم بیان این جمله است، دوران ما دوران طاعون نیست، عصر کوری سفید است. دوران مردن زیر دست و پا، و هلاک شدن از گرسنگی و تشنگی، مردن در معادن، سوختن در پلاسکو، له شدن زیرآوار فروریخته از زلزله، حلق آویز شدن در بند قرنطینه، مردن در جوها و یخ زدن و کارتن پیچ شدن از سرما. سوختن در سانچی، سربریده شدن در مرزها. دوران ما دوران مرگ گروهی و جمعی است... در واقع ما خود مرگیم.
مرگ برما خوش باد! از پلاسکو تا دریای چین   رمان " کوری " حکایت نابینایی سفید است. این نابینایی، کوریِ دوران مدرنیزم است. شکل مدرن و دولت مدرن که ادعای دمکراسی دارد و سالی یک بار انتخابات برگزار می کند، پارلمان و شورا دارد، در واقع ولی قدرت متمرکز در انحصار گروه حاکمان است […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=5baw8bpe7x%2FjXZxF4chi5%2F3vsibFhbB2vM2Q%2BdoMmcj5bTpQ%2BDjGU4MSKG2mmsA0PBo78%2FdZpZq%2B7Z9O%2B6Ufwg%3D%3D&prvtof=ztDRzCp1PiMmB%2FzSDX557BTZtxAgMdAxRZNz%2BEYdR6Y%3D&poru=EWKZ1W7BCpP4JaCGc%2BgrAkCtbNScnghRyCB%2BhkIzk6hCP%2ByB%2FcgE6Ei31LJ8gqfztsJiN99jZ9W0MykbxH1Dnw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>