بایگانی: صدای آزادی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=tHBKX4eX592hnAthOkbOFdeTAIDXTwFx6s7fcE%2BsRklpw3BN79YFdI08a%2F2LZd%2Bn2GfYMK1ckLm9CaxhBs6c5A%3D%3D&prvtof=o5FimyU1teJT96lKl0HBnAWtrX9RGU8m%2FDoPpgS7lIk%3D&poru=HCsLRgF8RN%2FvJh9w%2BTwHCGprgwovE1dE%2B6vaZp0GHvVcIZDiIWouxKIjE4r6PSxrTMWUgV3XNTjxExDKP4YvuQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>