بایگانی: عاشق

عاشقانه ها و جنگ/ سودابه قیصری

"تورج عاشق بود."
برای تورج فلسفی عزیز که فقط یک خیابان در تهران از او به یادگار ماند.
خیابان بیمه پنجم چسبیده به اکباتان به تابلوی شهید تورج فلسفی مزین است.
سودابه قیصری تورج عاشق دختر همسایه بود. مدت ها عاشق بود و مدتی هم معشوق در قهر بسر می برد. مرخصی تورج تموم شده بود ولی برای رفتن این پا و اون می کرد. با لباس سربازی تو کوچه سرگردان بود. برف سنگینی باریده و راه عبور رو سد کرده بود. مزدک دردانه کوچک من […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=2KW6HwCUHnOngqSYeQ6I%2FknPOrP58WKZtYkTX2p5n6cJJ8Tc2cI9OTkR5io%2FUbrlB1%2F6xQ6JPTofABr509W5gg%3D%3D&prvtof=m2kNgEIuVRlN3YyhGtrrpm%2BLpeEGbVqJgQlJxEOpHJU%3D&poru=aGg4xEyoE3FEuflsIqvWGhFdvWz44nSxG64FSQyr1%2BotOAbfqAL5seVvX3MjoaO3iuXn3YVaz%2BN9gUs9aLEj%2FA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>