بایگانی: عدالت و رهایی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=P%2BK2ZNl6YRJ8orZmQD3paPjrIX5NF39ZhnYXsjGQoZMFf2afCpMJ6ZqC4a6cMqEyGb53O2lPJJujsdkmCNbUVA%3D%3D&prvtof=AK6RZWgJ%2FhY1IIeiJgToD5QNiZUlrGgH2WdqmvnnWbA%3D&poru=CW2N5rsCDT4Nk4xi%2FoRwmjmsi4HPHOfMM%2BUOynCsto5QKaLBVg2s1Fs97l3qJr717%2FcITy8diIwH%2Bw%2F0n7ZEFQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>