بایگانی: عصر بردگی انسان

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=ug9Ixb4FY3HypV090DdPOjJri3xRjRKBDtsMU0%2B%2BDfS3%2BBJTiwydDfBHxGuROR%2BP56259UoPdFJFY0MuJBGcow%3D%3D&prvtof=jd4iXdx0K3FSVVnxqAVSJXxO6zYT5dn%2FgwAh6smBRQY%3D&poru=yvisqemsOUnEpc4LMzgfL5Ag9my81LNYryfjFeevBn6NHxX%2BCVwk9a6YZ1WMyYwHqaokT23LqXtWsjxl5AaDQQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>