بایگانی: غلامان و سرسپردگان

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=udIGmcKbCZyTNU%2FqI%2Fl8NGSRBTYnOcsIHlc%2FIIF%2BYgTsSSVN4yDlMZiTXkXjh8xGXOWf6dZboUAWWk6SgWnW%2Fw%3D%3D&prvtof=Ppdpym6mRLC%2B6HeEPvf%2BKIi3DuUgY8dK47S6KTrD%2BGE%3D&poru=Xm1sm8Mp2sexoQak%2Fc1Lcks82VwFHe9hFZIzyQoWzK8DTIC%2BfqYxcFpa3%2FVwG0v89UWzIuWTr5CdWAsakeYzsA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>