بایگانی: فضیلت

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=HHjtiMr6hFNFrb4Gn21srw0P20ky%2BNS03wzi4dE4U9Ihax5wDIpxKWb0JnLR9kW9dAUV9KuEAbQ4ihchgO4ffA%3D%3D&prvtof=4a1O5rmIiUcgLOMNvrqFurjb%2F4o%2FFJv5bBKzty5Ghrw%3D&poru=8Y2z%2B64Tm6fzU%2FjVBzAk%2BVpOAaOUiBr8ml0BLFYmAqi0K53wbZ3m8Fyf1dnbq7IEmF3sil52nqOO%2BzRWmd2DJw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>