بایگانی: قاضی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=E6AQhhzU%2BgFeus9t5iVJbu8YQzscVFC58gvZgcUuFDu7X8TqBWANnQsAvh87M5REluovnR1o4grOFIUItzy%2FYg%3D%3D&prvtof=n8WK0kBBWJftP4XMkk4A7eNYOsJh2tir8ZgxHYnhXoQ%3D&poru=2mQyS13JfwrSkzBGbvGyy7RnzqM%2BXhZ03Adqt7Ti4H3cX5zpUGTd8oLZxLnoMf6RhmsiEzv98mZQ8nX%2Bhy16Aw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>