بایگانی: لال

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=NA%2BpJ9bdMGJ%2B2D4NAfMBv95j1%2BucdX%2BIKAq8o9NXf0sBgLVmr6jnZxa2UNvnyK0jp5dgNpLH8aufHeoRr03QqQ%3D%3D&prvtof=0LI0MwHCc7%2FBQfPIjEA3eLRaQUQfKCi%2BeScm7TYKT60%3D&poru=40Na%2B1M5sX3rI5QPiZVRnMG4FHCD0HGlQyewEXkSGlz4Qu7xKMsGzKIsXDBGkxNmA6c2K5EjfqyO2ozo5tJ%2BdQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>