بایگانی: لکنت زبان

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=swUcrdewN%2BBzJ%2BEBDVwmtjdl74UjzQ%2F5R7RDxedPxntpDVlOfrP1oqDpG1FHgqFNMVfokt6Qab06N2H6j5XEkg%3D%3D&prvtof=77xJ6vVKbkooY81r5gohT6jexCkXkykjd9MYAKH2c44%3D&poru=73n%2BICwqwD%2BqvGSQUWe2BbUCpLYVcZa9tdEa7yybsORMADeufNzMQMoaZBRpVohpFMV%2BK%2FEFQni1rp3D%2Bu4ZOg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>