بایگانی: مجتهد مطلق

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=GFYfrm7jCoC6u02yhG0vlP7lLQKz9fwjc4jdeMISfNNcW2z%2BC5p3oi2zhTja5jnuXPGnZKNknM3p2QXNVmsz%2Bw%3D%3D&prvtof=D5pq6gmjbQXGejLu%2BrcbMX3tgdzrlO11T4dGUnQbmWc%3D&poru=wMmB4%2FnWFu2FueGsqsHOJJOQcRM9sUY2vmGWmktIEbaFe6Fv%2BKPZ8pwBa41Up5lMMZfyr8H9IjrjIJgQ8NYt9Q%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>