بایگانی: محسن کمالیان

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=8%2Fk6h0PSRy3293ZOGm9Z0Yom8IRcs2G7HbUH745Sq5FbqzGQlO4MYqV6LgYBjkypz6DlqfW9kNBkEd%2FQKYszIA%3D%3D&prvtof=FUgeStwR76PO2ujW5wbAq9Oo%2FN0ENWZ4YKBPtcMo%2Fz0%3D&poru=RsUcFoMCuhLjC0WBalXjyjsXzzyko4xgrSLxO6wsXrhSjVHvSXCZzRpMM2K13zyzMuzxwZcyojxQEcqUjPsAHQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>