بایگانی: مردان شهر

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=aRkzMMVzpRnQNb3NgXQcXp9mtg7ePqKIGw0xDzgBXhdVZZTthUResX%2F3MbLHktQOtGB6n%2B3s05w1xf7NsRUzKQ%3D%3D&prvtof=t2ScVOtCAtkVR9wIaAiIlTJ6rwGkHtAf6PXKjJvnBPM%3D&poru=TP7QIdTH%2BFBcmz%2FAe8bGY0wKfIVrNK%2B06ri8sUolydS8T4U3H0rAmOQpI1BsR2MKdouBAQJtpb87bccHUqRr5A%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>