بایگانی: مرشدهای سیاسی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=pqYcnbRRRmmaCkrzsxh9b4mXaL0XlrnSaOqDOYNzqHeFqY7eFoZwlwN2InGInkirjva56TO3SL1%2BaynED2vK3w%3D%3D&prvtof=%2BkN5gX232VGV3U%2B5qE4woqauDFCYRKaEcYespDNg33w%3D&poru=sFsF%2BHKj7uo8X8BVUhpzeR9fdP%2FYwwiq6bH612j4wfQhbQS%2FcFwlThgoyGxf69Mn2B3Y%2FtUZsM9Y8MWZHJOjag%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>