بایگانی: منت

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=0Z4CRzokd9gCiHVgR2BFWWyfXbJHzYUWDs8z1s6t4cvlDP%2F%2BaSGV3ULTwKMstklNX3l4SyN2i6vUPy%2BNG%2FSfxQ%3D%3D&prvtof=a7j6xwOz4EdAvmYzF9dA82%2BHxn92x%2FffdXSZRgHaC80%3D&poru=Ydlmt6aXTpvL%2FOtmDegdouCJnsLfXRFmMbCSQpBvmA9YM5wuiG7KKr%2FAJFyrgGV0cf0wFhA31oG1mvdZDWEvMw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>