بایگانی: منشی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=JH6f0ATSlW1bSgRL1Fudx%2BeF6M0vpF%2FW43h2Lt9mZuj48Xwokel6QbtMRf9iJCDqoXz1b6V%2FdUV1KZD8d874Iw%3D%3D&prvtof=G5gCMst0Pj3xpBpJnB9C4qgxQ2I2NXPxYp9PDxr6TEE%3D&poru=wj4dakP9JR5MMbuGp7XA6EyXPcgM7PmmWcAJqH2HZmpWVX3PQU1%2FaP4Jt17JrAMmaYboTPdyl%2FeukT%2F12MPPfQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>