بایگانی: نادا

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=vfCE%2B1XMAB48zQ5jsyLJKyUuwy7Hjm3ngyRoKlTBztd8OSPd3eCbr8v8IiBSlAu3m%2BJJmj2o6lgwJmDyVILsFg%3D%3D&prvtof=AVdiM9WSXTP2MXH4CHoNfOeCKHEHUY3Rd%2FaJDNENQZE%3D&poru=bpied%2FhjCj%2F39BmW8Ra5zGUpz8d9EnVTpOBOmCof17D0%2FA%2BcbQFcEEsYvTRow5uk22mw9ecD1zPg%2F4yvvFuXag%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>