بایگانی: ناقوس بیداری

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=KBtV4IPAj%2B09n182eFOk3qR7gQmovSFAa0rd26ZB7OSVablcQ2xDwDv1bt05T0ZM4TUtGxT%2FFbPv5DTK9K2wjg%3D%3D&prvtof=HEzjIcwymAXjNt%2FIxai28KdSkxDmjLIWS6MklgpmOAg%3D&poru=mTSf9u99y4Mp29iJEFSp%2Blon%2FAIOSyv%2BYhrg4021m64Am7efmxhr0%2F4RngVZmc9cRtBRXQVQBfy8FhDmZEIF2w%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>