بایگانی: ناقوس مرگ

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=acB4EH5npzG0LI%2BPPbLrmi6pMPoeC6uix94uMFhEpcWy%2Bs%2BKLH%2BM1Aqub2o69zObDzvnppw6IBTrE%2FxRyT%2BCSQ%3D%3D&prvtof=RQ49j0Bei71H6NxT9qiuEQjEYoe0kzfWzZ7u8YZk8ME%3D&poru=o6KzLI%2Bo8TcftJURB6WrtPN8fGmOf0Qappa4f1t71p9AZJgROaI3O0SQc1bXHFJZzWKngLGRoiYeqKGYhUfUrA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>